Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
MSc in Biostatistics, Medical School and Department of Mathematics of University of Athens & Department of Mathematics of University of Ioannina Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
MSc in Biostatistics, Medical School and Department of Mathematics of University of Athens & Department of Mathematics of University of Ioannina Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
paterask
paterask
Posts : 368
Join date : 2009-10-17
Location : Utrecht, The Netherlands
https://kpateras.eu

MSc in Biostatistics, Medical School and Department of Mathematics of University of Athens & Department of Mathematics of University of Ioannina Empty MSc in Biostatistics, Medical School and Department of Mathematics of University of Athens & Department of Mathematics of University of Ioannina

Sun 25 Oct 2009 - 18:52
Η Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, και το Τμήμα Μαθη‐
ματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνουν και λειτουργούν από το Ακαδημαϊκό
Έτος 1998‐1999 Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με αντι‐
κείμενο την εκπαίδευση, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα στη Στατιστική μεθο‐
δολογία όπως εφαρμόζεται στην Ιατρική και τις άλλες επιστήμες υγείας.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδα‐
κτορικού Διπλώματος στη Βιοστατιστική. Οι τίτλοι απονέμονται από κοινού από τα συνερ‐
γαζόμενα τμήματα των Α.Ε.Ι, των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στους χορηγούμενους
τίτλους σπουδών.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Βιοστατιστικής είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευ‐
να στη Στατιστική μεθοδολογία όπως εφαρμόζεται στην Ιατρική και στις άλλες επιστήμες υγείας.
Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο
ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Εφηρμοσμένης Στατιστικής στις Επιστήμες Υγείας, με στόχο
να συμβάλλουν υπεύθυνα και ουσιαστικά στο σχεδιασμό, τη συλλογή και την ανάλυση δεδομέ‐
νων διαφόρων τομέων της Ιατρικής και των άλλων Επιστημών Υγείας, στην προπτυχιακή και με‐
ταπτυχιακή εκπαίδευση καθώς και στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων μεθόδων βιοστατιστικής.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:
Α) να στελεχώσουν Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας,
αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Οικονομικών, Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαί‐
δευσης με σχετικά γνωστικά αντικείμενα, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κ.λπ.

Β) να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης και επιμορφωτι‐
κών σεμιναρίων με στόχο να εξοικειώσουν γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με τις
στατιστικές έννοιες και μεθόδους.

Γ) να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν εφηρμοσμένη στατιστική εξειδίκευση.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστι‐
κής, Πληροφορικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, καθώς και άλλων
τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.
Στο πρόγραμμα γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ αντίστοιχων τμημάτων, εφ’ όσον
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.
Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοι‐
τητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.200 Ευρώ ανά εξάμηνο. Το
πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα απαλλαγής διδάκτρων σε περιορισμένο αριθμό φοιτητών.Πληροφορίες / Αιτήσεις:
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Ιατρικής Σχολής
κ. Μ. Νικολούτσου, τηλ. 746 2032 / 2035
Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος [url=http//:www.math.uoa.gr]
(postgraduate studies, Βιοστατιστική).
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum