Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ 4287_POSTDOC Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ 4287_POSTDOC Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
grstats
grstats
Posts : 934
Join date : 2009-10-21
http://stat-athens.aueb.gr/~grstats/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ 4287_POSTDOC Empty ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ 4287_POSTDOC

Tue 4 Feb 2014 - 11:20
Για λεπτομέρειες δείτε εδώ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ. 920000/ 187 -14

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στα πλαίσια της πράξης: «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»

Στo πλαίσιο της πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ και του έργου 4287 - PEP–BVS με τίτλο «Επιλογή μεταβλητών κατά Bayes με τη χρήση δυναμικών μεταγενέστερα-αναμενόμενων κατανομών πρότερης πληροφορίας» που υλοποιείται μέσω της ΓΓΕΤ στο πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από Εθνικούς Πόρους, ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας, το αργότερο μέχρι τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση των κάτωθι  έργων:

1. Μεταδιδακτορική έρευνα σχετική με την επιλογή μεταβλητών κατά Bayes σε γενικευμένα μοντέλα, σύγκριση με άλλες μεθόδους, ανάπτυξη μεθοδολογίας για προβλήματα μεγάλης κλίμακας και ανάπτυξη σχετικού λογισμικού στην R.

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως δώδεκα (12) μήνες, έναρξη 1 Ιουλίου 2014
Προϋπολογισμός: έως 26.400 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

1. Διδακτορικό δίπλωμα στη Στατιστική επιστήμη ή εναλλακτικά σε άλλη συναφή επιστήμη αλλά με δημοσιευμένο έργο σε περιοδικά της Στατιστικής.
2. Άριστη γνώση Αγγλικής  γλώσσας.
3. Γνώση προγραμματισμού με χρήση του λογισμικού R.
4. Δημοσιεύσεις σε διεθνώς ανεγνωρισμένα περιοδικά Στατιστικής με το σύστημα των κριτών ή παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, μονογραφίες και δοκίμια έρευνας.

Επιθυμητά προσόντα: Γνώση Στατιστικής κατά Bayes και σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων με έμφαση στις μεθόδους MCMC, αυξημένες προγραμματιστικές ικανότητες και γνώση άλλης γλώσσας προγραμματισμού εκτός της R, εμπειρία στη διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των βασικών κριτηρίων για τα παρακάτω προσόντα, τα οποία και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

α/α ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1 Ερευνητικό έργο: Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια, μονογραφίες και ερευνητικά δοκίμια. 25
2 Μαθηματικές δεξιότητες 10
3 Γενικές γνώσεις προγραμματισμού 10
4 Γνώσεις προγραμματισμού σε R 10
4 Σχέση με το αντικείμενο (Στατιστική κατά Bayes, MCMC, επιλογή μοντέλων κατά Bayes) 20
5 Συνέντευξη 25

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
1) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου  να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα  με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999,  υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
2) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου  την μεγαλύτερη εμπειρία και συνάφεια αντικειμένου.
3) Υποβληθείσα υποψηφιότητα η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται περαιτέρω και απορρίπτεται
4) Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.
5) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων. O ΕΛΚΕ μπορεί με απόφασή του να επεκτείνει τη σύμβαση μέχρι τη λήξη του έργου, εφόσον αυτό επιτρέπεται και υπό τους όρους του νόμου.
6) Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Έντυπο του παραρτήματος Α΄
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά ή στα Ελληνικά
3) Αντίγραφα τίτλων και αναλυτική βαθμολογία (μόνο αντίγραφα)
4) Αντίγραφα δημοσιεύσεων και διδακτορικής διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή
5) Στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων για συστατικές επιστολές.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών όπως και ερωτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Ντζούφρα, έως τις 17/02/2014 και ώρα 12.00 στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση ntzoufra@aueb.gr


Ο Πρόεδρος τoυ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum