Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ερευνητών Γ΄Βαθμίδας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ερευνητών Γ΄Βαθμίδας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
avatar
Tolis Linardis
Posts : 1
Join date : 2014-03-11

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ερευνητών Γ΄Βαθμίδας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) Empty Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ερευνητών Γ΄Βαθμίδας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Tue 6 Feb 2018 - 12:01
Εντός του τρέχοντος έτους το ΕΚΚΕ προτίθεται να προκηρύξει τρεις θέσεις ερευνητών Γ΄βαθμίδας σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν στον στρατηγικό προγραμματισμό του για την περίοδο 2014-2020 και, παράλληλα, ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας για καινοτομικές επιστημονικές προσεγγίσεις που υπηρετούν την ανάπτυξη της χώρας, την έξυπνη εξειδίκευση και τη διαχείριση των κοινωνικών προβλημάτων που αυτή αντιμετωπίζει κατά την τρέχουσα περίοδο. Προς τούτο, το ΕΚΚΕ προβαίνει δια της παρούσας ανακοίνωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διερεύνηση – χαρτογράφηση του διαθέσιμου άριστου επιστημονικού δυναμικού σε μια σειρά ευρέων γνωστικών αντικειμένων και ερευνητικών περιοχών προκειμένου σε
μεταγενέστερο χρόνο να οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των τριών θέσεων ερευνητών που θα προκηρύξει κατά τους προσεχείς μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται έως την 9/2/2018 να αποστείλουν στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΚΕ αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο απαραιτήτως να διευκρινίζουν σε ποιο από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα ή ερευνητικές περιοχές εντάσσονται επιστημονικά. Αν θεωρούν ότι εντάσσονται και σε δεύτερο γνωστικό αντικείμενο/ερευνητική περιοχή θα πρέπει να αποστείλουν και δεύτερο βιογραφικό σημείωμα. Βασικό κριτήριο για τη χαρτογράφηση του διαθέσιμου ερευνητικού-
επιστημονικού δυναμικού είναι η συνάφεια των διδακτορικών σπουδών και το δημοσιευμένο έργο των ενδιαφερομένων, αφενός, και η ερευνητική τους εμπειρία, αφετέρου, δοθέντος ότι ένα από τα απαραίτητα τυπικά προσόντα του Ν. 4386/2016 για την κατάληψη θέσης Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας είναι ότι «οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν ή να τους επιβλέπουν».


Κατάλογος γνωστικών αντικειμένων και ερευνητικών περιοχών
1. Κοινωνιολογία και Οικονομικά της Εργασίας

 • Νέα πρότυπα και μορφές απασχόλησης, επιχειρηματικές πρακτικές και παγκοσμιοποίηση
  Τεχνολογική πρόοδος, δεξιότητες και αγορά εργασίας
  Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος
  Επισφαλείς μορφές εργασίας
  Πολιτικές Αγοράς Εργασίας
  Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας

2. Αστική – Κοινωνική Γεωγραφία

 • Μελέτη του αστικού χώρου ως πεδίου συγκρότησης, δράσης, κοινωνικού ανταγωνισμού και κοινωνικού διαχωρισμού
  Διαδικασίες αστικού μετασχηματισμού,
  Αστικές πολιτικές και μορφές αστικής διακυβέρνησης.


3. Πληροφορικές Εφαρμογές στις κοινωνικές επιστήμες – Υπολογιστική Κοινωνική Επιστήμη  Shocked • Διαχείριση, τεκμηρίωση, αποθησαύριση και διάθεση δεδομένων (κειμενικών,εικόνων, βίντεο)
  Διαχείριση αποθετηρίων δεδομένων
  Εξαγωγή πληροφορίας μέσω τεχνολογιών αιχμής (ειδικών αλγορίθμων και λογισμικών) από κειμενικά αρχεία, καθώς και από αρχεία εικόνας και βίντεο
  Ανάλυση κοινωνικών δικτύων
  Υπολογιστική τεχνολογία για την ανάλυση κοινωνικών και πολιτικών δεδομένων
  Διαχείριση και αξιοποίηση μαζικών δεδομένων (big data)4. Δημόσιες Πολιτικές

 • Περιβάλλον
  Τουρισμός (αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές διαστάσεις)
  Ασφάλεια, φύλο, εθνοτικές σχέσεις

5. Πολιτική Κοινωνιολογία – Πολιτική ανάλυση

 • Πολιτική συμμετοχή – πολιτικές μεταβολές
  Διαιρετικές τομές, πολιτικές ταυτότητες και ιδεολογίες
  Εκλογική συμπεριφορά
  Συγκριτική και εμπειρική πολιτική ανάλυση

6. Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης

 • Μεταναστευτικές- προσφυγικές ροές
  Κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών
  Πολυπολιτισμικότητα – ταυτότητες
  Εκπαίδευση και απασχόληση μεταναστών
  Πολιτικές σχετικά με τα ζητήματα της ΜετανάστευσηςΤα βιογραφικά σημειώματα αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στο ΙΚΕ/ΕΚΚΕ, υπόψη κας Αθηνάς Γυπαράκη, Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα (ike@ekke.gr).
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum