Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
grstats
grstats
Posts : 931
Join date : 2009-10-21
http://stat-athens.aueb.gr/~grstats/

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Empty Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Fri 13 Jan 2017 - 16:26
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» (http://www.actuar.aegean.gr/postgraduate.html), το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά με δύο (2) κατευθύνσεις:

• Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων
• Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί, εφ’ όσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων όπως Στατιστικής και Αναλογιστικών, Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, Οικονομικών και Οικονομικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και άλλων Τμημάτων με συναφή γνωστικά αντικείμενα των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Υποψήφιοι μπορούν επίσης να είναι και τελειόφοιτοι των προαναφερθέντων Τμημάτων οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017 προβλέπεται ότι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα προσκομίσουν σχετική βεβαίωση προ της έναρξης μαθημάτων κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.
Ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ. είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος http://www.actuar.aegean.gr/academic_organizing.html.

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.actuar.aegean.gr/postgraduate.html έως και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας που είναι διαθέσιμη στην παραπάνω ιστοσελίδα και να επισυνάψουν τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
2. Απλό φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (το αργότερο κατά την περίοδο των εγγραφών).
3. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο θα αναγράφεται με ακρίβεια και ο βαθμός του πτυχίου.
4. Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
6. Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (αν εκπονήθηκε) ή τίτλο και περίληψης της εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνησή της.
7. Μονοσέλιδο κείμενο, όπου θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα παρακολούθησης και δραστηριοποίησης στα πλαίσια του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ.
8. Αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα των κριτών (αν υπάρχουν).
9. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας.
10. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Η επιλογή των φοιτητών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον γίνεται συνεκτιμώντας το βαθμό πτυχίου, τη βαθμολογία σε σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, συστατικές επιστολές, προσωπική συνέντευξη, τυχόν διπλωματικές εργασίες ή και επιστημονικές δημοσιεύσεις σε θέματα σχετικά με το Π.Μ.Σ.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος στο Καρλόβασι της Σάμου, είτε διαδικτυακά, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου Φεβρουαρίου 2017, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 1.500 ευρώ για το σύνολο των σπουδών τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις κατά την έναρξη του 1ου (Εαρινού) και 2ου (Χειμερινού) εξαμήνου σπουδών.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ακαδημαϊκή Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, (κ. Ανδρέας Κατσιάνης τηλ. 22730-82310, Fax 22730-82309, email: dmsas@aegean.gr).

ΠΗΓΗ: https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=58&t=20273
paterask
paterask
Posts : 365
Join date : 2009-10-17
Location : Utrecht, The Netherlands
https://kpateras.eu

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Empty ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2019 ΓΙΑ ΠΜΣ "Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» από το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών" του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Tue 28 May 2019 - 11:57
Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά», το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με περαιτέρω εξειδίκευση σε μια από τις Ειδικεύσεις:

Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων (ΣΑΔ)
Αναλογιστικά και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (ΑΧΜ)

Το ΠΜΣ «Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» από το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Καταλυτική ημερομηνία αιτήσεων 13.06.2019.

Για λεπτομέρειες δείτε εδώ:
https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=58&t=24672&fbclid=IwAR0u9wwGA5U5U4KW7AbUxvhgtwbSlFE1f7ofXULxq5zKv_TDWcox7ZeUFlg
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum