Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ:  «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ:  «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
grstats
grstats
Posts : 931
Join date : 2009-10-21
http://stat-athens.aueb.gr/~grstats/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ:  «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» Empty ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»

Wed 13 Jul 2016 - 23:20
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Αθήνα, 07/07/2016 Αρ. Πρωτ. 920000/ 817-16

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ.πρωτ.3315/15.03.2016, κωδικός ΕΔΒΜ20), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ.Μπουραντώνη Δημήτρη και σύμφωνα με την απόφαση της 19ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης / 06-07-2016, προτίθεται να εντάξει στην παραπάνω Δράση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης σε μια θέση ανά μάθημα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Μαθημάτων στο Παράρτημα Β’ της παρούσας πρόσκλησης.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ προσκαλεί νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και να καταθέσουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017)


Κριτήρια Α ξιολόγησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν ως εξής:


α/α ΚΡΙΤΙΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1 Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος
α. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος 0-30
β. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας 0-20
γ. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 0-10
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 0-60
2 Ακαδημαϊκό βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου
α. Προηγούμενη διδακτική εμπειρία 0-10
β. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια 0-10
γ. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία 0-10
δ. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα 0-10
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2 0-40
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων 1&2 0-100


Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από Επιτροπές Αξιολόγησης που ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση του εκάστοτε Τμήματος. Η Επιτροπή Ενστάσεων έχει οριστεί από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (13η Συνεδρίαση της ΕΔ 06/04/2016). Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Καταληκτικά, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επόμενων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.

Απαιτούμενα Δικαι ολογητικά:

1. Αίτηση   Συμμετοχής   ανά   πρόταση   σχεδιαγράμματος   διδασκαλίας   μαθήματος (Παράρτημα Α’)
2. Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Γ’), στην οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος
• έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα
• τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή
• δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου
διδάσκοντα του Π.Δ 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ,
ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ.6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
• δεν κατέχει θέση Ερευνητή /Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά
κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής
3. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης από Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
4. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά


ΑΞΙ ΟΛΟΓ ΗΣΗ ΤΩ Ν ΠΡΟΤ ΑΣΕΩ Ν - Λ ΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1) Οι ωφελούμενοι της δράσης θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ.6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).
2) Δεν επιτρέπεται η διενέργεια περισσότερων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο διδάκτορα κατ ά τ ο ίδιο εξ άμ ηνο ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής
3) Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συμβαδίζουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
4) Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η υλοποίηση του μαθήματος, η οποία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του Προέδρου του εκάστοτε Τμήματος, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα οριστούν από τον Πρόεδρο του εκάστοτε Τμήματος και μετά από συνεννόηση με το διδάκτορα.
5) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό εφόσον:
- είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης το αντικείμενο του οποίου είναι σχετικό με το μάθημα που αφορά η αίτησή του
- δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ.6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
- δεν κατέχει θέση Ερευνητή /Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής
6) Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων το Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ
7) Για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Cool Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της δράσης
9) Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η

διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
10) Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
11) Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και τεσσάρων λεπτών (2.987,04 €) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου, εργοδότη ή του αναλογούντος ΦΠΑ). Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του Νέου Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από εκείνον στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διατίθεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) κατ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των σχετικών παραστατικών) για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησής του.
12) Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων το Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
13) Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ανά Πρόταση Σχεδιαγρ άμμ ατος Διδασκαλ ίας έχοντας εξωτερικά την ένδειξη:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ …….. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ …….

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ, διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως την 27 Ιουλίου 2016, ώρα 16:00. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κολοβού Αλίκη (210-8203702, email: akolovou@rc.aueb.gr ).

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Ο Προϊστάμενος ΓραμματείαςΦραγκίσκος Γιαλιτάκης

Τα μαθήματα σχετικά με στατιστική είναι
1) ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
2) ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
3) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
4) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Επίσης από άλλα τμήματα έχουν ανακοινωθεί (μεταξύ άλλων) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Τμήμα Πληροφορικής) και ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων).

Περισσότερες πληροφορίες, Αίτηση και όλα τα μαθήματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.stat-athens.aueb.gr/announ/1516/Prosklisi_Didaktores.pdf
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum