Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ ) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» Forumgrstats

Join the forum, it's quick and easy

Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ ) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» Forumgrstats
Λέσχη Φίλων Στατιστικής - GrStats forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Για προβλήματα εγγραφής και άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με : grstats.forum@gmail.com ή grstats@stat-athens.aueb.gr

Go down
grstats
grstats
Posts : 931
Join date : 2009-10-21
http://stat-athens.aueb.gr/~grstats/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ ) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» Empty Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ ) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική»

Tue 15 Jun 2010 - 8:31
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ ) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη της 10ης σειράς Μεταπτυχιακών σπουδών. Το Π.Μ.Σ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική ενώ για τους φοιτητές του υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω ειδίκευσης με επιλογή μιας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω κατευθύνσεις
• Βιοστατιστική (Biostatistics)
• Στατιστικές μέθοδοι στα Xρηματοοικονομικά (Statistical methods in Finance)
• Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Statistical Quality Control)
• Κοινωνική Στατιστική (Social Statistics)
• Στατιστικές μέθοδοι στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό (Statistical methods in Business Planning-
Business Analytics)
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Μ.Δ.Ε είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.
Η επιλογή των φοιτητών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα γίνει με συνεκτίμηση του βαθμού
πτυχίου, της βαθμολογίας σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα, συστατικών επιστολών, τυχόν
διπλωματικών εργασιών ή και επιστημονικών δημοσιεύσεων σε θέματα σχετικά με το Π.Μ.Σ και της
βαθμολογίας σε προσωπική συνέντευξη. Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής και μετά από συμμετοχή
σε εξετάσεις (με καθορισμένη ύλη προπτυχιακού επιπέδου) σε μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο
του Π.Μ.Σ.
Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή
παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων
• Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών
Μαθηματικών, Στατιστικής
• Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πληροφορικής
• Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών
• Κοινωνικών Επιστημών
• Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
και άλλων τμημάτων με συναφή γνωστικά αντικείμενα των Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αντίστοιχων
τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2327/95. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι πτυχιούχοι των
προαναφερθέντων τμημάτων ή τελειόφοιτοι οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου
Σεπτεμβρίου 2010 θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκομίσει
σχετική βεβαίωση προ της έναρξης μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι είναι:
1. Έντυπη αίτηση που δίνεται από τη γραμματεία του Τμήματος ή λαμβάνεται από την
ιστοσελίδα του ΠΜΣ
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (εφόσον είναι ήδη πτυχιούχοι)
4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
6. Υπεύθυνη δήλωση «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος / ή σε άλλο Π.Μ.Σ άλλου Τμήματος του ιδίου
ή άλλου Α.Ε.Ι».
7. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π.
8. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος μπορεί να
προσέλθει σε σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται με ευθύνη του τμήματος.
9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν
υπάρχουν).
10. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τους λόγους για
τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές/διδακτορικές Σπουδές.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2400 ευρώ ανά
διδακτικό εξάμηνο σύνολο διδάκτρων για τρία εξάμηνα φοίτησης 7200 ευρώ (εκκρεμεί η έγκριση από
τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πειραιώς). Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη
Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1oς
όροφος), Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (τηλ. επικοινωνίας 4142005, 4142307, 4142083,
4142085, 4142222) το αργότερο μέχρι 7 Ιουνίου 2010 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ και έντυπα των αιτήσεων υποβολής υποψηφιότητας σε
ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη σελίδα http://stat.unipi.gr/mefast
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ
Καθηγητής Μ. Κούτρας
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum